Prawnik radzi: klauzule niedozwolone

29 sierpnia 2016

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Znaczna część przedsiębiorców stosuje wzorce umowne. Wzorce są wygodne dla przedsiębiorcy, ponieważ pozwalają na ujednolicenie umów z kontrahentami i prowadzenie jednolitej polityki wobec klientów. Wadą wzorca jest to, że klient przyjmuje go w całości albo odrzuca. To oznacza, że klient nie ma możliwości nie ma możliwości negocjowania wzorca.

Zdarza się jednak, że w umowach zawiera się klauzule, które są dla klienta niekorzystne w tym sensie, że powodują istotnie ograniczenie jego uprawnień lub nałożenie na niego obowiązków, np. ponoszenie wysokich kosztów windykacyjnych.

Więcej o Kancelarii Małgorzaty Karolczyk - Pundyk dowiesz się TUTAJ!

Dlatego w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Przykładem są klauzule dotyczące niejasnych zasad ponoszenia opłat egzekucyjnych. Jeśli konsument przypuszcza, że umowa zawiera postanowienie niedozwolone, nie powinien takiej umowy podpisać. Poza tym jeśli tekst umowy wydaje nam się skomplikowany, nie powinniśmy go doposywac bez konsultacji. W przypadku, gdy konsument podpisze umowę, która zawiera klauzule niedozwolone, to  nie wiążą one konsumenta z mocy prawa.

Konsument, który zauważy w umowie klauzulę niedozwoloną, powinien w tej sprawie zwrócić się do przedsięborcy. Jeżeli przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, należy zwrócić się do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego postanowienia za niewiążące.
Konsument może powiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy i zostać dopuszczony w charakterze zainteresowanego do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Urząd w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Uprawnia go to do składania dokumentów i wyjaśnień, co do okoliczności sprawy oraz przeglądania akt.

UWAGA: W piśmie do UOKIK  należy wskazać, czy konsument kontaktował się z przedsiębiorcą w celu usunięcia kwestionowanego postanowienia ze wzorca umowy i jakie w tym zakresie stanowisko zajął przedsiębiorca. Do zawiadomienia należy załączyć wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienie. W zawiadomieniu należy wskazać argumenty dla uznania danego postanowienia wzorca umowy za naruszające dobre obyczaje oraz rażąco naruszające interesy konsumentów.

UOKIK rozstrzyga w drodze decyzji, czy dana klauzula ma niedozwolony charakter oraz zakazuje jej dalszego wykorzystywania. Decyzja UOKiK uznająca postanowienie wzorca umowy za niedozwolone ma skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który ją stosował oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na postawie klauzuli wskazanej w decyzji.

Kancelaria FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk
ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice
www.kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460

Adres do korespondencji
ul. Częstochowska 23/7
44-100 Gliwice

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice