List otwarty związków zawodowych w sprawie podwyżek

11 grudnia 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Z inicjatywy ZO ZNP związki zawodowe działające w jednostkach i placówkach podległych samorządowi mysłowickiemu, nie tylko z oświaty wystąpiły z listem otwartym do Prezydenta Miasta Mysłowice, Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice oraz Radnych Miasta Mysłowice w sprawie podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi wszystkich placówek i jednostek samorządowych w 2014 r. Poniżej publikujemy treść listu.

Pełna treść listu:


W związku z trwającymi pracami nad budżetem miasta na rok 2014 oraz informacją, ze w złożonym przez Prezydenta Miasta projekcie budżetu mimo wniosków związków zawodowych jak i radnych zgłaszanych do projektu budżetu nie są zaplanowane żadne podwyżki dla pracowników jednostek i placówek podległych mysłowickiemu samorządowi związki zawodowe działające w mieście t.j.:

 • Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Mysłowicach
 • Związek Zawodowy Pracowników Administracji Województwa Śląskiego – Organizacja Związkowa przy Urzędzie Miasta Mysłowice
 • Komisja Międzyzakładowa Krajowego NSZZ „Solidarność 80” przy MZOPO w Mysłowicach
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty

w imieniu pracowników samorządowych administracji i obsługi zwracają się do samorządowców Miasta Mysłowice z wnioskiem o przyjęcie w projekcie budżetu miasta na rok 2014 środków przeznaczonych na:

 • waloryzację płac pracowników administracji i obsługi w wysokości min. 10% funduszu plac
 • uruchomienie specjalnego funduszu na doskonalenie zawodowe pracowników administracji  i obsługi w wymiarze 1% planowanego funduszu plac.

Kolejny raz pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problemy pracowników administracji i obsługi placówek samorządowych w naszym mieście.

Pracownicy administracji i obsługi ostatnie planowe podwyżki otrzymali w 2008 roku. W oświacie ostatnie podwyżki miały miejsce w lutym 2010roku, za 2009 i 2010. Jednocześnie od 2009 roku zaczęły się problemy z wypłacaniem w całości zapisanych w Regulaminach Wynagradzania nagrodami dla pracowników i problem ten ciągnie się do dnia dzisiejszego.

Praktyka unikania w ostatnich latach podwyżek przy stałym podnoszeniu  płacy minimalnej w konsekwencji doprowadziła w efekcie do stworzenia antymotywacyjnego systemu wynagradzania, o czym np. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie wskazywał w kolejnych pismach .

Słabość obecnego systemu płacowego polega na:

 • zacieraniu różnicy w płacy zasadniczej  pomiędzy pracownikiem rozpoczynającym pracę, a mającym 30 letni staż pracy (przyjęty do pracy w 2013 r. otrzyma 1600 zł brutto, a pracownik z 30 –letnim stażem – 1680 zł); wielu pracowników obsługi po 20 latach pracy zarabia tylko o 60 zł więcej niż pracownicy tej samej grupy przyjęci aktualnie do pracy ( bez wysługi lat);
 • spłaszczeniu wynagrodzeń doprowadzających do całkowitego zacierania się różnic w płacy zasadniczej zarówno w strukturze poziomej jak i pionowej,
 • malejącej różnicy pomiędzy płacą pracownika obsługi, którego zakres obowiązków  wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością, a pracownika administracji (o wyższych kwalifikacjach zawodowych),  którego zakres odpowiedzialności jest znacznie szerszy;
 • rosnącej liczbie pracowników, którym wypłaca się wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • wchłanianiu przez dodatek wyrównawczy przyznawanych pracownikom premii i  nagród;
 • nierównym traktowaniu pracowników samorządowych;
 • nieuzasadnionym sposobie różnicowania samorządowych pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz w pozostałych placówkach

Szanowni Państwo.

W ostatnich latach zmniejsza się zatrudnienie w placówkach i jednostkach miejskich, co często oznacza także zwiększanie zakresu obowiązków przy zarobkach na tym samym poziomie.

Płaca zasadnicza większości pracowników jest w dolnych granicach widełek przewidzianych w tabelach Regulaminów Wynagradzania.

Pracownicy podnoszą wiele uwag krytycznych na temat systemu premiowania pracowników administracji i obsługi, regulaminów nagród, atmosfery w pracy, pogarszanej przez wiele decyzji podejmowanych na szczeblu samorządowym, jak i  przez dyrektorów niektórych  placówek (rozszerzanie do granic niewykonalności zakresu  obowiązków pracowników, stereotypowe traktowanie niektórych stanowisk pracy, podczas gdy aktualne wymogi zmieniają całkowicie ich charakter, np.: intendent nie jest już tylko „zakupowym”, ale również dietetykiem i specjalistą od małej księgowości.

Wraz z rosnącymi zadaniami, sprawozdawczością oraz postępującą biurokracją nie zwiększa się liczba etatów, a wypracowywane obecni standardy w zatrudnieniu wymagają weryfikacji i modyfikacji, a nie jak dzisiaj są wyłącznie podstawa do zwolnienia kolejnych pracowników.

Często padają zarzuty, że „standaryzacja w zatrudnieniu  obowiązuje tylko przy zwalnianiu”, a wiele rozwiązań w zatrudnianiu i wynagradzaniu jest niezgodnych z przepisami prawa pracy np.: różna płaca zasadnicza na tym samym stanowisku pracy oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (np. wnoszenie ciężkich garnków na pierwsze piętro.)

Szanowny Panie Prezydencie

Szanowny Panie Przewodniczący

Szanowni Radni

Związki zawodowe działające w mysłowickich placówkach samorządowych dobrze rozumieją trudną sytuację finansową zarówno w naszej gminie jak i w całym kraju.  Nie można jednak przechodzić obojętnie obok fatalnej sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi i obciążać grupę najniżej zarabiającą skutkami kryzysu. Najdotkliwiej odczuwają to pracownicy obsługi – woźne, sprzątaczki, gońcy, konserwatorzy itd.

Dlaczego w wielu innych samorządach corocznie ta grupa pracownicza otrzymuje kilkuprocentowe podwyżki a u nas jest to od kilku lat niemożliwe???

Wyrażamy opinię, że w czasie kryzysu gospodarczego w pierwszej kolejności należy zadbać o warunki socjalne mieszkańców wspólnoty samorządowej oraz szukać takich rozwiązań, które nie pogłębią i tak trudnej sytuacji materialnej pracowników, stąd nie ma przyzwolenia ze strony pracowników oraz członków związków zawodowych na całkowity brak podwyżek lub  ograniczanie jej do podnoszenia  do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy też podnoszeniu zarobków wybranym osobom.

Przykładowo już w przyszłym roku po ustawowym podniesieniu wysokości minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł brutto oznaczać to będzie dojście do poziomu całkowitego wynagrodzenia brutto niektórych sekretarek w szkołach.

W imieniu członków związków zawodowych oraz pracowników jednostek i placówek miejskich apelujemy  do  Wszystkich Samorządowców Miasta Mysłowice o wypracowanie zmian w polityce płacowej dla tej grupy pracowników samorządowych i podjęcie decyzji pozytywnych decyzji w tych w sprawach poprzez :

 1. Zaplanowania na rok 2014 10% podwyżki ogółem dla tych pracowników w formie podwyżek kwotowych, uwzględniając postulaty i stanowiska związków zawodowych oraz niwelujących dysproporcje w zarobkach na poszczególnych stanowiskach,
 2. Weryfikacji i modyfikacji standardów zatrudnienia przy jednoczesnym urealnieniu obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach,
 3. Przyjęciu zasady corocznej waloryzacji płacy zasadniczej o minimum wskaźnik inflacji,
 4. Stworzenie funduszu na wspieranie rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych kwalifikacji dla pracowników na wzór funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

materiały: ZNP

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice