Praca dla opiekunów!

08 stycznia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kupie / Sprzedam / Praca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony), w wymiarze 1/1 etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 10.01.2020r. do godz.14.00  dokumenty w języku polskim należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24   41- 400 Mysłowice w sekretariacie dyrektora I piętro pokój nr 28.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej”.

Główne obowiązki:

• egzekwowanie od mieszkańców przestrzegania Regulaminu Tymczasowego Schronienia;
• przeprowadzenie wstępnego rozeznania pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z  przyjęciem do placówki (choroby zakaźne, niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielne funkcjonowanie, pozostawanie pod stałą opieką medyczną itp.);
• kontrolowanie stanu zabezpieczenia budynku oraz składanie i przyjmowanie raportów o stanie jego zabezpieczenia oraz podległego terenu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości przystąpienie niezwłocznie do ich usunięcia;
• doradztwo w kwestiach higieny, nadzór nad zachowaniem przez osoby bezdomne higieny osobistej oraz czystości użytkowanych pomieszczeń;
• współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz osób bezdomnych (policja, straż miejska, służba zdrowia, organizacje pozarządowe);
• współpraca z pracownikami socjalnymi na rzecz poprawy sytuacji osób objętych wsparciem;
• w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających w noclegowni - wzywanie służb porządkowych bądź medycznych i udzielanie pierwszej pomocy;
• eksploatacja pieca c.o. zgodnie z instrukcją obsługi;
• dbałość o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzór nad wykonywaniem prac porządkowych przez podopiecznych TS;
• zapewnienie ciągłości dyżurów.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie;
• ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

• odporność na stres;
• umiejętność skutecznego komunikowania się;
• samodzielność, odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy,
• oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Mat. nadesłany

Foto: http://www.opiekunka.gowork.pl/

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice